ZAMAT Cel i opis projektu
Cel projektu.

Ogólnym celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej dla stworzenia bazy i zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla przemysłów działających w obszarze metali nieżelaznych. Obszar ten obejmuje ścisły przemysł metali nieżelaznych lecz także szereg związanych z nim nowoczesnych branż gospodarczych jak elektronika, fotonika, transport, energetyka i źródła energii. Opracowanie wspomnianej bazy i zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych stanowić będzie stymulator zmian społeczno - gospodarczych, ukierunkowanych na przyspieszony i zrównoważony rozwój gospodarczy kraju oraz na poprawę jakości życia społeczeństwa. Kierunki te stanowią zarazem istotę działań I priorytetu POIG "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" oraz działań KPBNiPR, szczególnie w ramach priorytetu "Nowoczesne technologie dla gospodarki".

Szczegółowe cele projektu można syntetycznie sformułować w następujących punktach:

Opis projektu.

Projekt jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego, działającego w obszarze inżynierii materiałowej metali, na wyzwania zawarte w celach i priorytetach głównych strategicznych dokumentów europejskich i krajowych dotyczących rozwoju społeczno - gospodarczego, wzrostu konkurencyjności gospodarki i oparciu tej gospodarki na wiedzy. Projekt w całości jest narzędziem do realizacji Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t. "Zaawansowane technologie dla gospodarki" w temacie "Zaawansowane technologie materiałowe" w obszarach badawczych:

Do realizacji projektu powołane zostało konsorcjum złożone z 8, wiodących w dziedzinie inżynierii materiałowej, jednostek naukowo - badawczych. W skład czołowego zespołu wykonawców wchodzi 15 profesorów, 5 dr hab.. , 39 dr. W realizację projektu zaangażowanych jest w sumie ok. 170 pracowników naukowych. W ramach realizacji projektu deklarowana jest współpraca z 30 jednostkami naukowymi spoza konsorcjum.. Tematyczny układ zadań projektu obejmuje 7 kluczowych obszarów (tematów) inżynierii materiałowej: I - nanomateriały, II - zaawansowane materiały i technologie proszkowe, III - nowe materiały ze stopów lekkich, IV - stopy ekologiczne, V - materiały funkcjonalne o osnowie metalowej, VI - materiały dla fotoniki i źródeł energii, VII - utylizacja i recykling materiałów. W ramach każdego z tematów realizowane będą poszczególne zadania badawcze o łącznej liczbie 35 zadań . Szeroki obszar materiałowy projektu obejmuje badania nad wytwarzaniem oraz badania własności i procesów dotyczących najbardziej strukturalnie nowoczesnych materiałów metalicznych jak nanomateriały w postaci litej i proszkowej oraz materiały dla elektroniki i fotoniki jak też jak też nowe stopy i kompozyty metaliczne wykorzystujące krajowe zasoby głównie miedzi, cynku, ołowiu jak też metali szlachetnych i metali strategicznych. Końcowe efekty zadań badawczych ukierunkowane są na wyrób o określonych własnościach aplikacyjnych. Wartość naukowa projektu i pozyskiwanie nowej wiedzy mieści się w w poszczególnych zadaniach badawczych, skupiających się na badaniu własności materiałów i badaniu procesów ich wytwarzania z wykorzystaniem nowoczesnej i bogatej aparatury badawczej do badań w nano- i mikroskali, metod numerycznych oraz procedur symulacji i modelowania własności i procesów. Wartość naukową projektu uzupełniają też badania związane z zastosowaniem nowoczesnych technik wytwarzania materiałów jak technika plazmowa, techniki intensywnej deformacji plastycznej, techniki ultraszybkiego schładzania, technologii "squeeze casting" czy thixicasting, specyficznych technik wytwarzania materiałów warstwowych oraz innych technik i technologii w których zachowania materiału nie są jeszcze poznane i opisane.

Wartość naukowa i poznawcza projektu koresponduje ściśle z jego charakterem aplikacyjnym gdyż wszystkie zadania badawcze ukierunkowane są na wytworzenie materiałów do określonych zastosowań a 80% tych zadań ma charakter aplikacyjny. Produkty projektu to między innymi:

Równocześnie z wymienionymi materiałami opracowane zostaną nowe, zaawansowane technologie ich wytwarzania. O przydatności do wdrażania produktów projektu w postaci nowych materiałów i technologii oraz o zainteresowaniu przemysłu tymi produktami świadczy ponad 30 listów intencyjnych z różnych przedsiębiorstw, między innymi: KGHM Ecoren, Grupa Kęty, WSK Rzeszów, PZL Świdnik, Walcownia Metali Łabędy, Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew, DELPHI POLAND SA , ALTHA Powdre Metallurgy S.A., Nowoczesne Technologie Produkcji Sp.z o.o., Eurometal S.A. oraz firmy zagraniczne: BRAMMER STANDARD (USA), MBH Analytical LTD (UK), Thermo-Fisher Scientific (Szwajcaria). Współpraca Instytutu Metali Nieżelaznych jako koordynatora projektu z przemysłem metali nieżelaznych i znajomość tego przemysłu gwarantuje też zainteresowanie innych przedsiębiorstw materiałami i technologiami opracowywanymi w ramach 35 zadań projektu. Instytut Metali Nieżelaznych jest także koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Metali Nieżelaznych, która stanowi istotne wsparcie dla wdrażania wyników projektu.