ZAMAT Obszary badawcze
Tematyka projektu obejmuje 7 obszarów w ramach których mieszczą się szczegółowe zadania i podzadania badawcze.
 1. Nanomateriały
  Kierownik obszaru: prof. K. Sikorski
  3 zadania badawcze :
  1. Określenie warunków otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych (Au, Pt i Pd) w układach mikroreaktorów"
  2. Charakterystyka właściwości fizycznych, technologicznych oraz użytkowych proszków i warstw nanokrystalicznych odpornych na ścieranie i erozję"
  3. Wytwarzanie litych materiałów o budowie nanokrystalicznej w oparciu o nanoproszki
   1. Otrzymywanie metodą konsolidacji proszków materiałów o stabilnej strukturze nanometrycznej
   2. Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych, wywieranych metodą CWS, na rozdrobnienie struktury konsolidowanych materiałów proszkowych
   3. Nanoproszki na bazie Mn i La charakteryzujące się gigantycznym efektem magnetokalorycznym przeznaczone do schładzania magnetycznego
 2. Zaawansowane materiały i technologie proszkowe
  Kierownik obszaru: prof. J. Kazior
  4 zadania badawcze :
  1. Wykorzystanie związków chemicznych i produktów ubocznych z procesów metalurgicznych przemysłu miedziowego do wytwarzania proszków metali z zastosowaniem techniki plazmowej.
  2. Zastosowanie techniki spiekania plazmowego do wytwarzania materiałów termoelektrycznych na bazie proszków i przeznaczonych na termogeneratory budowie segmentowej.
  3. Opracowanie technologii wytwarzania spiekanych elementów ze stopowych proszków aluminium dla instalacji klimatyzacyjnej w samochodzie osobowym.
  4. Nowa generacja kształtowników z materiałów proszkowych i włóknowych wyciskanych przez matryce mostkowo-komorowe
 3. Nowe materiały ze stopów lekkich
  Kierownik obszaru: dr inż. A. Kłyszewski
  6 zadań badawczych :
  1. Odlewanie grawitacyjnie nowoczesnych stopów magnezu z dodatkiem metali ziem alkalicznychol
  2. Nowe stopy aluminium z dodatkiem wanadu o dużej zdolności pochłaniania energii dla przemysłu motoryzacyjnego.
  3. Technologia wytwarzania wyrobów ze stopów lekkich przeznaczonych do pracy w warunkach ekstremalnych w środkach transportu lądowego, morskiego i powietrznego"
  4. Badania nad opracowaniem parametrów procesu wyciskania wysokowytrzymałych stopów Mg przeznaczonych do dalszej przeróbki plastycznej"
  5. Ultralekkie kształtowniki wyciskane z nowych stopów magnezowo-litowych"
  6. Opracowanie podstaw technologii wytwarzania odlewanych elementów specjalnego przeznaczenia ze stopów tytanu"
 4. Stopy ekologiczne
  Kierownik obszaru: doc. L. Ciura
  4 zadania badawcze :
  1. Ekologiczne materiały lite oraz proszkowe o właściwościach przeciwciernych przeznaczone na łożyska ślizgowe.
  2. Opracowanie podstaw elektrolitycznego otrzymywania stopów na bazie Zn-Sn oraz Mn-Sn z domieszką molibdenu lub wolframu zastępujących kadm oraz eliminujących Cr(VI).
  3. Proekologiczne wieloskładnikowe bezkadmowe i bezołowiowe stopy na bazie układów Zn-Al i Zn-Sn z dodatkami Ag, Sn, Cu, In.
  4. Serie spektralnych certyfikowanych materiałów odniesienia dla nowych gatunków stopów ekologicznych
 5. Materiały funkcjonalne o osnowie metalowej
  Kierownik obszaru: prof. J. Sobczak
  7 zadań badawczych :
  1. Nowoczesne anizotropowe materiały funkcjonalne na bazie metali nieżelaznych i technologie ich uzyskiwania metodami powierzchniowej wysokotemperaturowej przeróbki plastycznej (PWPP).
  2. Nowoczesne warstwowe materiały lutownicze na bazie stopów srebra.
  3. Funkcjonalne materiały w postaci taśm ze stopów miedzi o ultradrobnej mikrostrukturze do zastosowań w elektrotechnice.
  4. Powłoki niklowe ze zdyspergowanymi cząstkami twardymi submikrometrycznymi na stopach aluminium.
  5. Rozwój technologii squeeze casting i tixocasting dla otrzymywania materiałów funkcjonalnych i gradientowych oraz odlewów ze stopów metali nieżelaznych zbrojonych lokalnie.
  6. Zaawansowane materiały kompozytowe na bazie metali lekkich typu MAGFA i ALFA zbrojone popiołami lotnymi.
  7. Opracowanie podstaw technologicznych wytwarzania i przetwarzania nowych tworzyw funkcjonalnych na bazie Al z udziałem faz międzymetalicznych.
 6. Materiały dla fotoniki i źródeł energii
  Kierownik obszaru "Materiały dla fotoniki" : dr inż. Z. Łuczyński
  Kierownik obszaru "Materiały dla źródeł energii: dr inż. M. Kopczyk
  7 zadań badawczych:
  1. Opracowanie technologii otrzymywania nanomateriałów na bazie węgla.
  2. Opracowanie technologii otrzymywania materiałów na źródła światła białego.
  3. Opracowanie technologii otrzymywania materiałów fotowoltaicznych.
  4. Lekkie stopy na bazie litu jako materiały do bezpiecznego magazynowania wodoru.
  5. Nowe wieloskładnikowe materiały metaliczne i kompozytowe przeznaczone do zastosowań w napędach elektrycznych.
  6. Kompozytowe materiały elektrodowe do asymetrycznych kondensatorów elektrochemicznych.
  7. Nanostrukturalne, kompozytowe membrany przewodzące jako elektrolity stałe dla elektrochemicznych ogniw litowych i fotowoltaicznych
 7. Utylizacja i recykling materiałów
  Kierownik obszaru: dr inż. A. Chmielarz
  4 zadania badawcze:
  1. Recykling materiałów z akumulatorów stosowanych w pojazdach o napędzie hybrydowym.
  2. Recykling komponentów złomu nadstopów zawierających ren.
  3. Ekologiczne technologie formy i rdzenia dla odlewów z metali nieżelaznych wraz z ich recyklingiem i utylizacją.
  4. Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji