ZAMAT

Projekt Strategiczny ZAMAT p.t

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ICH WYTWARZANIA

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2010 - 2014

Priorytet: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Dzialanie: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 1.1.2 "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych"

Celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej dla stworzenia bazy i zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla przemysłów działających w obszarze metali nieżelaznych. Obszar ten obejmuje ścisły przemysł metali nieżelaznych lecz także szereg związanych z nim nowoczesnych branż gospodarczych jak elektronika, fotonika, transport, energetyka i źródła energii. Opracowanie wspomnianej bazy i zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych stanowić będzie stymulator zmian społeczno - gospodarczych, ukierunkowanych na przyspieszony i zrównoważony rozwój gospodarczy kraju oraz na poprawę jakości życia społeczeństwa. Kierunki te stanowią zarazem istotę działań I priorytetu POIG "Badania i rozwój nowoczesnych technologii" oraz działań Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, szczególnie w ramach priorytetu "Nowoczesne technologie dla gospodarki".